Thai CAC

สารจากประธานกรรมการบริษัท

ปี 2559 ที่ผ่านมานับเป็นปีแห่งความสูญเสียและโศกเศร้าอันใหญ่หลวงของประเทศไทย ต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่เคารพรักและศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า พระองค์ทรงงานอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนด้วยทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด 70 ปีแห่งการครองราชย์ พระองค์ทรงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ ปวงข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ธุรกิจข้าวสารบรรจุถุงไทย  ต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมาจากราคาวัตถุดิบที่ผันผวน การแข่งขันที่รุนแรง จากความต้องการบริโภคข้าวในประเทศในปริมาณที่ทรงตัว ในขณะที่ผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้าสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้น และการเกิดวิกฤติการณ์ราคาข้าวตกต่ำมากที่สุดในรอบ 10 ปี จนเกิดเป็นกระแสน้ำใจช่วยชาวนาทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ชาวนาบางส่วนทำข้าวถุงขายตรงสู่ผู้บริโภค ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ผลิตข้าวถุงในประเทศ จนเกิดการแข่งขันกันอย่างดุเดือด ทั้งในเรื่องของราคา การจัดโปรโมชั่น ตลอดจนกลยุทธ์ต่างๆ

ท่ามกลางอุปสรรคและความท้าทายดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้ทุ่มเทอย่างเต็มกำลังในการปรับตัวและดำเนินตามนโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ที่ได้วางไว้ ผลสรุปการดำเนินงานในปี 2559 มีดังนี้


ผลประกอบการทางธุรกิจ

กลุ่มบริษัทปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) มีรายได้จากการดำเนินงานในรอบปี 2559 ถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 2,190 ล้านบาท เป็นกำไรสำหรับปี 332 ล้านบาท เพิ่มขึ้นราว 7 ล้านบาท และมีฐานะทางการเงินมั่นคง มีสินทรัพย์รวม 8,410 ล้านบาท มีหนี้สิน 1,899 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559


ธุรกิจข้าว

บริษัทฯมุ่งเน้นในกลยุทธ์ด้านคุณภาพสินค้า การควบคุมต้นทุนการผลิต การขายและการตลาด เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา และยังคงเป็นบริษัทฯที่ได้รับความเชื่อถือให้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นผู้ผลิตข้าวสารให้กับกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นตัวแทนรัฐบาลไทยในการซื้อขายข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (Government to Government: G to G) พร้อมทั้ง ยังมีนโยบายในการขยายตัวที่จะเป็นผู้ให้บริการสินค้าอาหารครบวงจรแก่ตลาดเพื่อให้การใช้ช่องทางการขายและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทั้งที่เป็นกลุ่มสินค้าข้าว อาทิเช่น ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ข้าวไรซ์เบอรี่อินทรีย์ ข้าวหอมผสม และกลุ่มสินค้าอาหารอื่นๆ อาทิเช่น น้ำมะขามเข้มข้นเพื่อการส่งออก เป้าหมายของการขยายตัวในสินค้าอาหารอื่นๆนั้น จะยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่องในการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค และสร้างการรับรู้ในตราสินค้าของข้าวมาบุญครองและสินค้าอาหารอื่นๆ ภายใต้ปีกของข้าวมาบุญครอง


ธุรกิจร้านอาหารและศูนย์อาหาร

ยังคงเน้นกลยุทธ์ในการขยายสาขาและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ณ สิ้นปี 2559 มีสาขาที่เปิดดำเนินการทั้งสิ้น 8 สาขา ภายใต้เครื่องหมายการค้า 5 แบรนด์ ได้แก่ เดอะฟิฟท์ ฟู้ดอเวนิว, เอ็ม บี เค ฟู้ด ไอ แลนด์, ฮินะ, ฟุยู และ สุกี้ยากี้นัมเบอร์วัน บริษัทฯ มีแผนในการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ความระมัดระวังในการเลือกสถานที่เปิดร้านให้มีความเหมาะสมกับแต่ละประเภทธุรกิจ และคัดเลือกสถานที่ตั้งร้านให้มีความโดดเด่นกว่าร้านค้าคู่แข่ง รวมถึงการปรับปรุง

ด้านกลยุทธ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่องโดยใช้ข้อมูลจากการสำรวจและวิจัยความต้องการของตลาดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเมนูเด่นของร้านเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้าในวงกว้าง นอกจากนี้ในส่วนของธุรกิจศูนย์อาหารบริษัท ฯ ได้พยายามคัดสรรร้านค้าที่มีชื่อเสียงและอยู่ในกระแสที่ได้รับการยอมรับจากนักชิมและกลุ่มลูกค้ารวมถึงปรับเปลี่ยนร้านค้าในศูนย์อาหารของบริษัทฯ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย เพื่อทำให้มั่นใจว่าธุรกิจร้านอาหารของบริษัทฯ จะประสบความสำเร็จ ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า และมีกำไรจากการดำเนินงาน


การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งมั่นบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเสมอมา จากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ดำเนินโครงการลดการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่องด้วยการปรับปรุงการวางแผนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ทำให้สามารถลดค่าไฟฟ้าได้เฉลี่ย 160,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการผลิตได้ถึง 26% ส่งผลให้บริษัทได้รับการรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมทั้งในด้านอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) และธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม


มาตรฐานแรงงานกับความรับผิดชอบทางสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในสังคม มีการสร้างมาตรฐานแรงงานของบริษัทฯ และกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและแรงงาน และมีการประกาศและสื่อสารนโยบายอย่างเป็นทางการ บริษัทฯ ดำเนินโครงการอิ่มจัง ได้บุญ กับข้าวมาบุญครอง ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 เพื่อร่วมสมทบบริจาคเงิน สร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี นอกจากนี้ บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการช่วยชาวนาฝ่าวิกฤติราคาข้าวตกต่ำ ผ่านโครงการ “ชาวนาปลูก เราช่วยขาย คนไทยช่วยกัน” ในการขยายช่องทางการขายข้าวของชาวนาส่งตรงถึงมือผู้บริโภค


โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

บริษัทฯ ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต และยื่นแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นในเดือนธันวาคม 2559 และอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณา โดยคาดว่าจะได้รับการรับรองในปี 2560

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ คณะผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุน และสร้างความสำเร็จด้วยกันตลอดมา บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท โปร่งใส ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการทีดี เพื่อสร้างความเติบโต มั่งคั่งและผลตอบแทนอย่างยั่งยืนต่อไป


นายศุภเดช พูนพิพัฒน์
ประธานกรรมการ